top of page

รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิวันสกายยินดีต้อนรับ วันสกายคือมูลนิธิจดทะเบียนในประเทศไทย ทำงานเพื่อเด็กยากไร้

หรือเด็กเปราะบางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ชายแดนไทย-พม่า (คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่)

ในสังขละบุรีมีปัญหาสังคมที่ซับซ้อนอยู่มากมาย แต่ยังขาดงานบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วย

ลดปัญหาเหล่านี้ในชุมชนได้ มูลนิธิวันสกายมีเป้าหมายที่จะเติมส่วนที่ขาดนี้ด้วยการทำงานที่มุ่งเน้น

การคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมการศึกษา สร้างเสริมสุขภาพและการดูแลเด็กทางเลือก รวมทั้งส่งเสริมการ

สร้างรายได้ และมุ่งหวังให้งานบริการชุมชนแต่ละด้านเป็นไปอย่างประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เรา

สามารถช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้ภาวะอันซับซ้อนนี้ได้อย่างครอบคลุมที่สุด

 

แม้จะเป็นทีมงานเล็กๆ ที่มีทรัพยากรจำกัด แต่เราก็ตั้งใจทำงานกับเด็กและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เราเชื่อในหลักการที่ว่า สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่อบอุ่นย่อมดีกว่าสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์ใดๆ และท้ายที่สุด เป้าหมายของเราอยู่ที่การส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ เราจึงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และตั้งใจจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของเรา

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายงานประจำปี ๒๕๕๘ (ภาษาอังกฤษ)

 

ต้องการรู้จักมูลนิธิวันสกายมากกว่านี้?

bottom of page