top of page

งานของเรา

การดูแลเด็กแบบทางเลือก

 

เราดูแลเด็กแบบทางเลือกโดยมีการสร้างบริการต่างๆ เพื่อให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว รวมทั้งสร้างทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการดูแลในรูปแบบของครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน

การดูแลเด็กแบบทางเลือกคืออะไร

“การดูแลเด็กแบบทางเลือก” คือ การจัดการดูแลเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง

ข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติแนะนำว่า การดูแลเด็กแบบทางเลือก ควรตั้งอยู่บนหลักการ ดังนี้

 

 ๑.  ความจำเป็น – เด็กไม่ควรแยกจากพ่อแม่ ยกเว้นในบางกรณี หรือบางช่วงเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

 ๒.  ความเหมาะสม – เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ ควรได้รับการพิจารณาทางเลือกของการดูแล            อื่นๆก่อน โดยให้สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้าย

สิ่งที่เราทำ

โครงการดูแลเด็กแบบทางเลือกของมูลนิธิวันสกาย ดำเนินงานดังนี้

 

  • เราพยายามให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ โดยทำงานผ่านโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน ได้แก่ งานสนับสนุนด้านอาหาร เครื่องใช้ การศึกษา สุขภาพ เสริมสร้างรายได้ และให้คำปรึกษาครอบครัว ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เราทำงานร่วมกับ ๑๒๔ ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยเด็ก ๒๕๙ ราย และผู้ใหญ่ ๑๕๗ ราย

 

  • สำหรับกรณีของเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ เราพยายามช่วยเหลือให้เด็กได้อยู่ในรูปแบบของครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน เด็กจะอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้แนวทางดังกล่าวแก้ไขปัญหาได้แล้วเท่านั้น

  • เราพยายามช่วยให้เด็กที่ถูกพรากจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น ได้กลับคืนสู่ครอบครัว เราเชื่อว่า ถ้าเด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเพียงพอ เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก สังขละบุรี ส่วนหนึ่งจะสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดูแลเด็กทางเลือก

(ภาษาอังกฤษ) ของเราได้ที่นี่

bottom of page