top of page

งานของเรา

ฝ่ายงานคุ้มครองเด็ก

 

ฝ่ายงานคุ้มครองเด็กของเราทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในอันตราย โดยมีแนวทางการทำงาน ดังนี้

 

  • งานปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงทีจากภาวะฉุกเฉิน

  • งานส่งเสริมป้องกันเพื่อลดภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดกับเด็ก

งานปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงทีจากภาวะฉุกเฉิน

เราคุ้มครองเด็กจากจากภาวะเสี่ยง ดังนี้

 

  • นำเด็กออกจากสถานการณ์ที่เป็นภาวะเสี่ยงแบบรุนแรงหรือเฉียบพลัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เราช่วยเด็ก ๙ รายจากการถูกทารุณกรรม การล่วงละเมิดทางเพศ และการปล่อยปละละเลย

 

  • ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูเยียวยาแก่เด็กและครอบครัว ที่ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามในทุกรูปแบบ

 

  • ส่งเสริมให้เด็กได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิม เมื่อผ่านพ้นภาวะวิกฤติที่เป็นอันตราย หรือให้ได้อยู่ในการดูแลในรูปแบบครอบครัว สำหรับเด็กที่ไม่สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมได้

 

เราประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัว กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัด ห่างจากอำเภอสังขละบุรีประมาณ ๓ ชั่วโมงครึ่ง

งานส่งเสริมป้องกันเพื่อลดภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดกับเด็ก

เราลดความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญ ดังนี้

 

  • ทำงานกับเด็ก ผู้ปกครอง และครู เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถระบุและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

       ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในรูปแบบต่างๆได้

  • ช่วยเหลือและส่งเสริมครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและมีภาวะไม่มั่นคง โดยการสงเคราะห์ด้านอาหาร

       ด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว และสร้างเสริมอาชีพ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เราทำงานร่วมกับ

       ๑๑๐ ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยเด็ก ๒๖๔ ราย และผู้ใหญ่ ๑๙๖ ราย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานคุ้มครองเด็กของ

มูลนิธิฯ (ภาษาอังกฤษ) คลิก PDF เพื่อดาวน์โหลด

bottom of page