top of page

การศึกษา

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาติ ประกาศว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการศึกษา อย่างไรก็ตาม ครอบครัวผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยง่าย เนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งความยากจน อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อุปสรรคด้านภาษา และไม่ทราบถึงสิทธิทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาไทย

 

แม้กฎหมายจะระบุว่า ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้ทุกคน แต่ครอบครัว

ผู้อพยพหลายครอบครัวในสังขละบุรียังไม่ตระหนักถึงสิทธิข้อนี้ อีกทั้งยังไม่รู้ภาษาไทย จึงทำให้ไม่สามารถ พาบุตรหลานไปสมัครเรียนได้ หรือไม่ก็กลัวที่จะเข้าหาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นอกจากนี้ แม้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอาหาร ก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กไม่มีโอกาสได้เข้าเรียน ในบางกรณี ครอบครัวก็ไม่ให้เด็กเข้าโรงเรียนเพราะต้องการแรงงานที่ช่วยหารายได้

จากข้อมูลของโรงเรียนประถมศึกษา ๑๔ แห่งในอำเภอสังขละบุรี พบว่า สิบปีที่ผ่านมามีเด็กหยุดเรียนกลางคันปีละถึง ๗-๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวน นักเรียนทั้งหมด ส่วนเด็กที่เรียนจบ มีเพียงครึ่งหนึ่งที่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเด็กไม่ได้รับการศึกษา อาจจะมีโอกาสน้อยลงที่จะมีอนาคตที่ดี และเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป

มูลนิธิวันสกายจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

bottom of page