top of page

งานของเรา

งานส่งเสริมการศึกษา

 

ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา ทำงานมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาถ้วนหน้า โดยมีแนวทางการทำงาน ดังนี้

 

  • ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และดำเนินการ

       ให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษา

  • ลดจำนวนนักเรียนหยุดเรียนกลางคัน

  • สนับสนุนให้เกิดห้องเรียนชุมชนในพื้นห่างไกล

ดำเนินการให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษา

มูลนิธิวันสกายช่วยเรื่องการสมัครเรียนแก่เด็กจากครอบครัวยากจนปีละมากกว่า ๑๐๐ ราย

 

โดยมีกระบวนการ ดังนี้

 

  • เสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิการศึกษาในประเทศไทย (คลิก ที่นี่ เพื่อดูโปสเตอร์ข้อมูล)

 

  • ให้คำปรึกษา ประสานงาน แปลภาษา และพาไปสมัครเรียน ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นๆ

       จนเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเรียน

  • ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ลดจำนวนนักเรียนหยุดเรียนกลางคัน

โดยมีกระบวนการ ดังนี้

 

  • รับแจ้งเด็กหยุดเรียนกลางคันจากโรงเรียน และดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เราได้ช่วยให้เด็ก ๕๐ ราย กลับมาเรียน จากจำนวนที่รับแจ้งมา

      ๖๕ ราย

 

  • เราเก็บข้อมูลจำนวนเด็กหยุดเรียนกลางคันในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๔ แห่ง ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาโครงการ

สนับสนุนให้เกิดห้องเรียนชุมชนในพื้นห่างไกล

โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น ศูนย์เด็กเล็กสะเน่พ่อง ห้องเรียนชุมชนสามพันไร่ และสนับสนุนค่าจ้างครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ติ้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การทำงานของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)

bottom of page