top of page

งานของเรา

งานส่งเสริมสุขภาพ

 

งานส่งเสริมสุขภาพของเรามุ่งเน้นที่การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ดังนี้

 

  • ช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล

 

  • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในอนาคต

เราทำงานอย่างไร

เราอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นผู้ส่งต่อเด็กและครอบครัวมารับการวิจัยฉัยอาการป่วยและส่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงให้อยู่ในความดูแลของแพทย์

ช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล

เราช่วยให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงการรักษาพยาบาล

ดังนี้

 

  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและครอบครัวที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้

 

  • ช่วยพาเด็กและผู้ปกครองไปโรงพยาบาล แปลภาษาและคอยให้คำแนะนำต่างๆ จนเสร็จสิ้นตลอดกระบวนการ

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในอนาคต

ในบางกรณี ภาวะเจ็บป่วยของเด็กและครอบครัวมีรากมาจากปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว เช่น ภาวะทุโภชนาการ เด็กถูกละเลย และขาดความรู้ด้านสุขศึกษา สาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพของเด็กเกิดขึ้นซ้ำๆ

หลังจากได้รับการส่งต่อเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพมาจากภาคีเครือข่าย เราจะประเมินสาเหตุที่เป็นรากของปัญหา และทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต้นตอเหล่านั้น งานส่วนอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็นงานให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว งานช่วยเหลือด้านอาหาร งานส่งเสริมสวัสดิการ และงานสร้างเสริมรายได้ ล้วนมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพในอนาคตของเด็ก

bottom of page