top of page

สุขภาพ

องค์การสหประชาติประกาศไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า เด็กทุกคนมีสิทธิ์ “ที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ” แต่ปัญหาต่างๆ ในสังขละบุรี ทั้งความยากจน อุปสรรคด้านภาษา และการขาดความรู้ด้านสุขศึกษา ทำให้เด็กต้องอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเด็กมีปัญหาสุขภาพ

แม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีนโยบายประกันสุขภาพ แต่ในสังขละบุรียังมีผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงนโยบายประกันสุขภาพนี้ได้ ดังนั้นจึงเป็นภาระหนักสำหรับครอบครัวที่ยากจน โดยเฉพาะแรงงานอพยพที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

ส่วนเด็กที่มีความพิการทางร่างกายก็อาจไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม บางครั้งเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก็อาจจะไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควร

งานสร้างเสริมสุขภาพของวันสกายมุ่งเน้นให้เด็กในสังขละบุรีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

bottom of page