top of page

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิวันสกายตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เมืองสังขละบุรี อันเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า

จากความร่วมมือของวิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ และแอนดี้ ลิลลี่แครพ  (Andy Lillycrap) และจดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทย ตามกฎหมายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกันในสังขละบุรีเป็นเวลาหลายปี วัฒน์และแอนดี้มองเห็นว่างานเพื่อเด็กยากไร้หรือเด็กเปราะบางและครอบครัวนั้น ยังมีช่องโหว่อยู่มาก

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวทางที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กเปราะบางของสังขละบุรี มองปัญหาเพียงมิติเดียว หลายครั้งจึงนำไปสู่การแยกเด็กออกมาจากครอบครัวและปล่อยให้เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากไร้และมีภาวะไม่มั่นคงเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ

มูลนิธิวันสกายตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กเปราะบางในอำเภอสังขละบุรี ด้วยการส่งเสริมให้ใช้แนวทางใหม่ในการทำงานเพื่อสังคม เราสนับสนุนการทำงานที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาติ เราพยายามเชื่อมการทำงานในสังขละบุรีให้เข้ากับแนวคิดและหลักการในระดับสากล ด้วยหวังจะสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเด็ก

เปราะบาง หลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของเราคือ ช่วยให้เด็กและครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เพื่อให้เด็ก

ได้รับการปกป้องดูแลในครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง

มูลนิธิวันสกายตั้งขึ้นภายใต้หลักการพื้นฐาน

ที่ว่า สักวันหนึ่งเราจะไม่เป็นที่ต้องการ ภาพในอนาคตที่เราหวังจะได้เห็นคือ หน่วยงานรัฐและครอบครัวสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็กทุกคนในพื้นที่ชายแดนอันซับซ้อนนี้ได้อย่างเหมาะสม แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น เราตั้งใจว่าจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กทุกคนในสังขละบุรี

"ผมอยากทำงานกับคนด้อยโอกาส เมื่อใดที่เราสามารถช่วยให้คนเหล่านี้มีทางเลือกมากขึ้นและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น จนสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีสำหรับตนเองและลูกหลานได้ เมื่อนั้นผมจะรู้สึกว่า

เราประสบความสำเร็จแล้ว"

 

วิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ (ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกาย)

"วันสกายเกิดขึ้นมาจากมิตรภาพและความปรารถนาร่วมกันว่าเราจะฉีกรูปแบบเดิมๆของการทำงานที่ใช้กันอยู่ในพื้นที่นี้มานาน เราจึงสร้างมูลนิธิที่มุ่งทำงานเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างแท้จริง"

 

แอนดี้ ลิลลี่แครพ (ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของมูลนิธิวันสกาย)

bottom of page