top of page

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติงานของมูลนิธิได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

การระดมทุนในสหราชอาณาจักรเพื่อมูลนิธิวันสกาย

Anchor 1

CARA คือองค์กรสาธารณกุศล ระดมทุนจากผู้บริจาคในสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิวันสกาย

Anchor 2

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาติ

นี่คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาติที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การยูนิเซฟ

มูลนิธิวันสกายเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์กรสหประชาชาติ

Anchor 3

งานปกป้องคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางหลักกฎหมายให้แก่งานคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิสายเด็กให้บริการสายด่วน ๑๓๘๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน มูลนิธิสายเด็กคือหนึ่งในภาคีของมูลนิธิวันสกาย

องค์การ Friends International คือองค์การสาธารณกุศลที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ก่อตั้งขึ้นในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันทำงานใน ๗ ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง และเป็นหนึ่งในภาคีของมูลนิธิวันสกาย

Anchor 4

การดูแลเด็กแบบทางเลือกและสถานสงเคราะห์เด็ก

องค์การสหประชาชาติประกาศข้อแนะนำเหล่านี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการดูแลเด็กแบบทางเลือก

Family For Every Child คือหน่วยงานที่มีองค์กรท้องถิ่นจากนานาประเทศร่วมค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเปราะบางทั่วโลก

Better Care Network คือเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่ก่อตั้งโดยองค์การยูนิเซฟและภาคี เว็บไซต์นี้คือห้องสมุดออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองเด็กเปราะบางที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างเหมาะสม มากกว่า ๑,๗๐๐ รายการ

Lumos คือองค์กรที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ริเริ่มโดย เจ.เค. โรว์ลิ่ง

ซึ่งเป็นผู้แต่งวรรณกรรมเด็ก เรื่องแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อยุติการใช้สถานสงเคราะห์ในการดูแลเด็กโดยไม่จำเป็นซึ่งมีอยู่ทั่วโลก เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวันสกายได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรนี้

Orphanages.no เป็นเว็บไซต์ที่รณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าไปเพื่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา Orphanages.no หวังเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้นักเดินทางที่สนใจเป็นอาสาสมัครได้ทำงานช่วยเหลือเด็กในโครงการต่างๆ ที่ใช้วิธีการจัดการดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

EveryChild คือองค์กรการกุศลสากลที่ช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบางทั่วโลก

Save the Children คือองค์กรเพื่อเด็กสากลขนาดใหญ่ ที่ส่งเสริมเรื่องสิทธิเด็กและให้การสนับสนุนงานด้านเด็กทั่วโลก ในหน้าเว็บนี้มีข้อคิดเห็นขององค์กรที่มีต่อการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วโลก

Rethink Orphanages คือทางออกที่ดีกว่าในการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เด็กๆในประเทศออสเตรเลียเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์โดยไม่จำเป็น โดยเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง

Anchor 5

อื่นๆ

Baby Bonding Thailand คือสถาบันฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวันสกายเคยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันนี้เช่นกัน 

เป็นมูลนิธิที่จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆในชุมชนห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งเคยจัดแสดงให้เด็กด้อยโอกาสในสังขละบุรีได้รับชมหลายครั้งแล้ว

DrugRehab.com ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร และเครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อบำบัดให้ผู้ป่วยเลิกใช้สารเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูชีวิตผู้ป่วยในระยะยาว

bottom of page