top of page

ปรัชญาของมูลนิธิ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ

เราตระหนักถึงความสำคัญของหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ

จึงใช้หลักการนี้เป็นแนวทางในการทำงาน

แนวทางแบบองค์รวม

เรามองเด็กอย่างรอบด้านและพยายามใช้วิธีการทำงานเพื่อช่วยให้เด็กได้รับความช่วยเหลือในทุกมิติ

สนับสนุนให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่ภายใต้สถานสงเคราะห์

เราเชื่อว่า สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่อบอุ่นย่อมดีกว่าสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์ใดๆ และสถานสงเคราะห์ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น

 

ประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก

การทำงานของเราตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดของเด็กเสมอ

 

ความยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ ครอบครัว และชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพร่วมกัน เราหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคต ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป

แก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน

เราทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน ก่อนที่จะนำวิธีการ

แก้ปัญหาใดๆมาใช้

 

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราทำงานเพื่อเด็กในท้องถิ่นโดยอาศัยการระดมทุนจากผู้สนับสนุน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด เราจึงพยายามใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินแต่ละครั้ง เพื่อให้ทรัพยากรอันจำกัดที่เรามี สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็ก

 

ภาพของเด็กที่สวยงาม

เราตั้งใจนำเสนอภาพของเด็กๆ ในด้านที่สวยงาม ภาพที่เด็กมีรอยยิ้มและความสุข และไม่ใช้ภาพที่แสดงถึงความทุกข์ ซึ่งเป็นการเคารพและให้เกียรติเด็กที่เราทำงานด้วย

ไม่แบ่งแยก

งานของเราไม่เกี่ยวพันกับศาสนาหรือการเมือง เราทำงานร่วมกับคนทุกศาสนา ทุกภาษา ชาติพันธุ์ อย่างเท่าเทียม

bottom of page