Don't Create More Orphans

ผลิตโดย: Friends-International

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา: ๑.๑๖ นาที

วีดีทัศน์นี้แสดงให้เห็นว่า เหตุใดผู้บริจาคจึงควรช่วยเหลือและส่งเสริมครอบครัวของเด็ก ไม่ใช่ส่งเสริมสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

Please reload