Changing the Way We Care | A Family Torn

ผลิตโดย: Catholic Relief Services, LUMOS และ Maestral

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา: ๒.๒๑ นาที

วิดีทัศน์เงียบนี้ชักชวนให้สถานสงเคราะห์หันมาพิจารณาสารที่เป็นกุญแจสำคัญ นั่นก็คือ "การเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดูแลเด็ก"

Please reload