top of page

งานอาสาสมัคร

มูลนิธิวันสกายต้องการอาสาสมัครที่สามารถหนุนเสริมงานเพื่อเด็กเปราะบางของเราได้ ทักษะ ประสบการณ์

และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่องานของเรา ได้แก่

 

 

  • การคุ้มครองเด็ก

  • งานสังคมสงเคราะห์

  • การดูแลเด็กแบบทางเลือก

  • ธุรกิจเพื่อสังคมและการสร้างเสริมรายได้

 

 

สนใจเป็นอาสาสมัคร โปรดแนบประวัติส่วนตัว จดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าความสนใจของท่านมาที่นี่

เราต้องการอาสาสมัครช่วยงานระยะยาว หากผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครระยะสั้น เราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีทักษะที่จำเป็นต่องานของเรา

bottom of page